mapa sajta linkovi aktuelnosti
   
srpski   crnogorski  

 

 
 

USLOVI ZA UPIS NA STUDIJE I DRUGE VIDOVE USAVRŠAVANJA U RUSIJI POSREDSTVOM ASOCIJACIJE STUDENATA SOVJETSKIH I RUSKIH FAKULTETA IZ SRBIJE I CRNE GORE

OPŠTI USLOVI:

 1. Asocijacija raspolaže sa 5 mesta godišnje za besplatno studiranje na osnovnim akademskim studijama (bachelor), diplomskim akademskim-master studijama i doktorskim studijama u Rusiji.Stipendije se odnose isključivo za redovne studije.
 2. Asocijacija pruža usluge i za sve druge vidove obrazovanja u Rusiji: samofinansiranje studija; specijalizacija; razna naučna usavršavanja; kursevi; letnje škole ruskog jezika u Moskvi i Sankt Peterburgu. Ove usluge Asocijacije se plaćaju.
 3. Grad i fakultet (Univerzitet) kandidata za besplatno školovanje određuje prijemna komisija Ministarsva prosvete i nauke Ruske Federacije. Kandidat bira specijalnost iz spiska specijalnosti po kvoti (na dnu stranice).
 4. Rok za predaju dokumenata je od 15.maja do 15.juna
 5. Po uslovima dodeljivanja stipendija, koje određuje Ministarstvo prosvete i nauke Ruske Federacije, pravo da konkurišu imaju isključivo državljani Crne Gore i Republike Srbije. Državljani Ruske Federacije koji imaju i državljanstvo Republike Srbije odnosno Crne Gore ne mogu pretendovati na dobijanje stipendije.

USLOVI ZA REDOVNO STUDIRANJE PO KVOTI:

 1. Kandidat mora da ima prosek ocena iznad 80% od maksimalno mogućih  iz  predmeta po specijalnosti za koju se kandidat opredelio.
 2. Znanje ruskog jezika je obavezno i određuje se individualno. Za kandidate koji ne govore ruski jezik ili je njihovo znanje ne dovoljno postoji jednogodišnji kurs ruskog, koji je takođe besplatan, ali se dužina studiranja time produžava.
 3. Kandidat popunjava anketu na ruskom jeziku (na dnu stranice)  i blagovremeno dostavlja Asocijaciji lična dokumenta u koja spadaju: diploma o prethodnom obrazovanju: kopiju svedočanstva o završenom srednjem obrazovanju za sve četiri godine, sa navedenim ocenama (za kandidate koji su završili srednju školu); kopiju diplome bachelor  sa spiskom predmeta i ocenama (za kandidate koji upisuju master studije); kopiju diploma master studija  sa spiskom predmeta i ocenama (za kandidate koji upisuju doktorske studije);  kopija pasoša (pasoš mora da važi najmanje 1,5 godinu posle ulaska u Rusiju); original medicinskog sertifikata za studiranje u Rusiji (s obaveznim zaključkom lekara opšte prakse: “sposoban za studiranje u inostranstvu”) i analiza na sidu, kopiju izvoda iz matične knjige rođenih; 8 fotografija 3x4 sm.Sva dokumenta moraju biti prevedena na ruski jezik i overena kod sudskog tumača.

USLOVI ZA STUDIRANJE IZVAN KVOTE (PLAĆANJE):

 1. Za studiranje na osnovi samofinansiranja traži se prosek ocena od 50- 60% od maksimalno mogućih iz  predmeta po specijalnosti za  koju se kandidat opredelio.
 2. Za upis na fakultet u Rusiji kandidat dostavlja  dokumenta iz tač. 3 za studiranje po kvoti.

USLOVI ZA DOKTORSKE STUDIJE:

 1. 1.Kandidat za doktorske studije prilaže referat na 2-5 str. po temi  svoje buduće disertacije.
 2. Za upis na fakultet u Rusiji kandidat obezbeđuje dokumenta iz tačke 3. za studiranje po kvoti.

USLOVI ZA STAŽIRANJE:

 1. Kandidati za stručno i naučno stažiranje podnosi spisak pitanja koja će izučavati u toku stažiranja.
 2. Za upis na fakultet u Rusiji kandidat obezbeđuje dokumenta iz tačke 3. za  studiranje po kvoti.

FINANSIJSKI USLOVI PO KVOTI:

 1. Ruska strana besplatno obezbedjuje: troškove školovanja (nastava), udžbenike po školskom programu i drugu literaturu u fakultetskim bibliotekama, studentske povlastice za  gradski transport, stipendiju (oko 30 eura mesečno).
 2. Manipulativni troškovi upisa (jednokratno) iznose 250 $ i 1000 eura . Od te sume 150 $ i 1000 eura se vraća kandidatu ukoliko bude odbijen i ne upiše fakultet. Ukoliko se kandidatu ne svidi grad i fakultet (Univerzitet) na koji je upisan, samostalno napusti studiranje,bude izbačen sa fakulteta po drugim osnovama novac u iznosu 250 $ i 1000 eura mu se ne vraća. Novac se predaje zajedno sa dokumentima iz tacke 3. predstavniku Asocijacije u Beogradu (Podgorici) ili šalje DHLom u Moskvu na adresu koju odredi Asocijacija. Kandidat je inače sve vreme u kontaktu sa Asocijacijom, od koje u svakom trenutku može da zatraži pomoć.
 3. Troškovi koje snosi kandidat po dolasku u Rusku Federaciju samostalno: prevoz do Ruske Federacije i natrag u zemlju, ishrana (obično u zatvorenim studentskim ili javnim eskpres-restoranima, po minimalnim cenama), studentski dom (po minimalnim cenama zavisno od fakulteta,na nivou ruskih državljana) džeparac, participacija za pretplatnu kartu gradskog prevoza, obavezno zdrastveno osiguranje 250$ godišnje.

Anketa

Specijalnosti po kvoti

 

 
o nama
studiranje u rusiji
Studiranje na daljinu
Kursevi ruskog jezika
nostrifikacija
dokumenti i materijali
rukovodstvo
međunardna saradnja
izdavacka delatnost
inicijative
kontakti