mapa sajta linkovi aktuelnosti
   
srpski   crnogorski  
 

SPORAZUM O TRGOVINSKO-EKONOMSKOJ I KULTURNOJ SARADNJI IZMEĐU KOSTROMSKE OBLASTI (RUSKA FEDERACIJA) I OPSTINE BERANE (DRZAVNA ZAJEDNICA SRBIJA I CRNA GORA)


Kostromska oblast (Ruska Federacija) i Opstina Berane ( Državna zajednica Srbija i Crna Gora), u daljem tekstu strane, pridajuci veliki značaj obnavljanju i razvoju bilateralnih trgovinsko-ekonomskih, naučno-tehničkih i kulturnih odnosa i bazirajuci se na uzajamnoj želji efikasnijeg iskorišćavanja prirodnih i proizvodnih potencijala, stimulišanju saradnje između organizacija, koje se nalaze na teritoriji Kostromske oblasti i Opštine Berane, kao i učvršćivanju prijateljskih odnosa, dogovorili su se o sledećem:


ČLAN 1.

Strane uspostavljaju i razvijaju svoje odnose na osnovama ravnopravnosti, partnerstva i uzajamne koristi, a u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije i zakonodavstvom Državne zajednice Srbija i Crna Gora.


ČLAN 2.

Strane:
stimulišu stvaranje uslova za razvoj proizvodne, komercijalne i dr. privrednih delatnosti između organizacija, registrovanih na teritoriji Kostromske oblasti i Opstine Berane; pomažu potpisivanju i realizaciji ugovora izmedju organizacija, nezavisno od forme vlasnistva, prodaji prehrambenih proizvoda, proizvoda proizvodno-tehničke svrhe, robe široke potrošnje i usluga. Obim, specifikacija, cene za robu i usluge kao i uslovi plaćanja se regulišu ugovorima izmedju firmi, koje snose odgovornost u skladu sa zakonima Ruske Federacije ili zakonima Državne zajednice Srbija i Crna Gora.


ČLAN 3.

U interesu povećanja efikasnosti trgovinsko-ekonomskih odnosa strane organizuju na regularnoj osnovi uzajamno informisanje o izvoznim proizvodima i uslugama, koje se proizvode na teritoriji Kostromske oblasti i Opstine Berane, a na osnovu zakonodavstva Ruske Federacije i zakonodavstva Državne zajednice Srbija i Crna Gora, pomažu firmama u plasmanu robe na svojim tržistima, a takodje uzajamno se informisu o poslovnoj reputaciji partnera. Strane stimulišu organizaciju i realizaciju ižlozbi, prezentacija, seminara i drugih zajednićkih skupova i ućešcu u njima organizacija registrovanih na teritoriji Kostromske oblasti i Opštine Berane.


ČLAN 4.

Strane stimulišu stvaranje zajednickih preduzeća svih vrsti vlasništva kao i stvaranje komercijalno-poslovnih i regionalnih informativnih centara koji bi prikupljali i obradjivali neophodne podatke za razvoj trgovinskih, tehnoloških, kooperacionih i drugih ekonomskih veza.


ČLAN 5.

Strane stvaraju uslove za razvoj uzajamnih i zajednickih investicija, koje su usmerene na rekonstrukciju i modernizaciju proizvodnje, a donose visoku efektivnost ulaganja kapitala. Strane ce uzajamno koristiti iskustva u stvaranju biznis klime i praktikovati zajednicku razradu i finansiranje programa usmerenih na bolji razvoj biznisa.


ČLAN 6.

Strane ce na osnovu zakonodavstva Ruske Federacije i zakonodavstva Državne zajednice Srbija i Crna Gora stimulisati otvaranje predstavnistva, firmi i organizacija na teritoriji Kostromske oblasti i Opštine Berane.


ČLAN 7.

Strane ce saradjivati u oblasti obrazovanja, pomažući u obučavanju i usavršavanju kadrova a takodje u organizaciji seminara, konferencija, radnih sastanaka kao i u razmeni specijalista i praktikanata

ČLAN 8.

Strane stimulisu razvoj kulturnih odnosa putem uspostavljanja direktnih veza izmedju kulturnih ustanova: pozorista, biblioteka, muzeja a takođe amaterskih institucija, omladinskih organizacija, umetnickih saveza, asocijacija i fondova. Strane pomažu u organizovanju dana kulture, umetnickih izlozbi, gostovanja kolektiva i solista, stvaranju pozorišnih trupa, održavanju simpozijuma i "okruglih stolova", svestranoj saradnji u oblasti kulturno-obrazovnog i narodnog stvaralastva.


ČLAN 9.

Strane ce stvoriti najbolje uslove za razvoj saradnje u oblasti turizma i sporta, stimulisati razmene turističkih i sportskih delegacija, uspostavljanje poslovnih veza izmedju organizacija i asocijacija, osnivanje zajedničkih preduzeća za razvoj turizma i sporta.

ČLAN 10.

Svi nesporazumi u tumacenju i primeni sporazuma strane ce resavati putem zajednickih pregovora i konsultacija.Ovaj Sporazum moze biti izmenjen i dopunjen na osnovu uzajamne saglasnosti strana.lzmene i dopune Sporazuma se zakljucuju protokolom koji stupa na snagu u skladu sa clanom 14 ovog Sporazuma i bice njegov sastavni deo.


ČLAN 11.

U cilju realizacije ovog Sporazuma strane ce regularno razradjivati i utvrdjivati progame saradnje koji će biti sastavni deo ovog Sporazuma. Za efikasnije rešavanje preuzetih obaveza moguce je formiranje zajedničke koordinacione grupe.


ČLAN 12.

U cilju realizacije ovog Sporazuma, konkretizacije forme, obima i uslova saradnje zainteresovani organi izvrsne vlasti i organizacije jedne od strana potpisnica mogu da potpisuju ugovore, protokole u vezi sa raznim pravcima uzajamnih odnosa na osnovu zakonodavstva Ruske Federacije i zakonodavstva Državne zajednice Srbija i Cma Gora


ČLAN 13.

Strane se odriču od mera koje protivreče ovom Sporazumu, stvaraju prepreke na putu dostizanja postavljenih ciljeva i stvaraju ekonomsku i drugu štetu, usaglašavaju i pravovremeno informišu jedni druge o rešenjima koja ugrožavaju prava i zakonske interese druge strane.

ČLAN 14.

Sporazum se potpisuje na neodredjeno vreme i stupa na snagu od dana njegovog potpisivanja. Sporazum prestaje da važi šest meseci od dana pismenog obavestenja jedne od strana potpisnica o nameri da prekine važnost ovog Sporazuma. U slucaju prestanka važnosti ovog Sporazuma njegovi članovi će se primenjivati u svim ugovorima (programima i projektima) koji su potpisani u periodu njegovog važenja, a nisu završeni do momenta prekida ovog Sporazuma.
U Kostromi, 08.decembra 2005. godine u dva primerka na ruskom i srpskom jeziku.

Za Kostromsku oblast
Ruske Federacije
Gubernator
V.A.Sersunov
  Za Opštinu Berane
Državne zajednice
Srbija i Crna Gora
Predsednik SO
R. Jovančević
     o nama
studiranje u rusiji
Studiranje na daljinu
Kursevi ruskog jezika
nostrifikacija
dokumenti i materijali
rukovodstvo
međunardna saradnja
izdavačka delatnost
inicijative
kontakti