mapa sajta linkovi aktuelnosti
   
srpski   crnogorski  

 

 

U skladu sa odredbom Članova 6. i 10. Zakona o udruživanju gradjana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju SFRJ (SI. List SFRJ Br. 42/90).  Skupština Udruženja gradjana „Asocijacija studenata Sovjetskih i Ruskih fakulteta iz Srbije i Crne Gore“  na sednici održanoj 15.Juna 2007 god. u Beogradu usvojila je izmene
STATUTA
UDRUŽENJA GRADJANA
ČLAN 1.
CILJEVI

Udruženje gradjana „Asocijacija studenata Sovjetskih i Ruskih fakulteta iz Srbije“, osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udružene gradjana čiji je cilj razvoj bratskih odnosa izmedju naroda Srbije  i Rusije.
Radi dostizanja osnivačkih ciljeva udruženje se bavi razradom i realizacijom programa usmerenih na afirmaciju nacionalnih kultura, običaja, nauke, obrazovanja i istrorijskih tradicija na principima uzajamne korsiti naroda Rusije i  Srbije.
ČLAN 2.
DELATNOST
Asocijacija se osniva radi privlačenja na dobrovoljnoj osnovi intelektualnih, kulturnih, finansijskih i drugih zakonom dozvoljenih resursa u cilju realizacije sledećih ciljeva:
U oblasti kulture:

 • produbljivanje Rusko- Srpskih kulturnih odnosa
 • propagiranje i medjusobno upoznavanje sa kulturnim sadržajima na teritoriji Rusije i  Srbije.
 • prevodjenje književnih dela, pod uslovom upisa u registar kod nadležnog organa
 • izdavanje knjiga i članaka, pod uslovom upisa u registar kod nadležnog organa
 • održavanje koncerata, pozorišnih predstava, literarnih večeri, filmskih festivala i drugih kulturnih manifestacija, pod uslovom upisa u registar kod nadležnog organa
 • konstituisanje i dodela nagrada,stipendija u oblasti umetnosti i književnosti
  zbližavanje kulturnih institucija (biblioteka, muzeja i dr.) i kulturnih poslenika

U oblasti obrazovanja:

 • -     prevođenje i izdavanje naučne i obrazovne literature (članci, referati,
 •       udžbenici i dr.)
 • -     održavanje naučnih konferencija, seminara i dr.
 • -     organizacija naučnih i prosvetnih projekata saradnje između visokoškolskih
 •       ustanova i naučne elite Rusije i Srbije.
 • -     održavanje obrazovnih olimpijada
 • -     popularizacija izučavanja maternjeg jezika jedne države na teritoriji druge
 • strane
 • konstituisanje premija i stipendija u oblasti obrazovanja
 • posredovanje oko nostrifikacija diploma
 • angažovanje u uspostavljanju kontakata diplomaca sa matičnom obrazovnom ustanovom
 • razmena studenata
 • pomoć u vezi sa upisom na fakultete Rusije i Srbije

3.   U oblasti društvenih odnosa

 • pomoć u očuvanju spomenika i drugih istorijskih mesta koje obeležavaju zajedničku borbu naroda Rusije i Srbije
 • organizovanje susreta i pomoć ratnim veteranima Rusije i Srbije u saradnji  sa udruženjima veterana.
 • rad na ukrepljenju pravoslavlja i pomoć manastirima na teritoriji Rusije i Srbije
 • organizacija sportskih priredbi, pod uslovom upisa u registar kod nadležnog organa
 • izdavačka i reklamno-informativna delatnost, pod uslovom upisa u registar kod nadležnog organa

ČLAN 3.
NAZIV I SEDIŠTE
Naziv udruženja je Udruženje građana „Asocijacija studenata Sovjetskih i Ruskih fakulteta iz Srbije“. Sedište Udruženje gradjana „Asocijacija studenata Sovjetskih i Ruskih fakulteta iz Srbije“ je u Beogradu, Bulevar AVNOJA 65. Udruženje građana svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

ČLAN 4.
OSNIVAČI
Osnivaci asocijacije mogu da budu lica koja prihvataju statut udruženja i koji pristupe osnivačkom aktu udruženja gradjana.
Svaka izmena sastava osnivača udruzenja mora biti registrovana kod nadležnog
organa
O prijemu i izlasku iz sastava osnivača udruženja odlučuje Skupština osnivača
na osnovu pismene molbe. .
Skupština osnivača dvotrecinskom većinom pdlučuje o prestanku članstva u Udruženju u slučaju da osnivač krši Statut i duzi period ne učestvuje u radu asocijacije.
Osnivači mogu da prenesu imovinu na udruženje u skladu sa Statutom i posebnim ugovorom izmedju osnivača i asocijacije
ČLAN 5.
PRAVA l OBAVEZE OSNIVAČA
Osnivači ličnim samopregorom, finansiranjem,obezbedjivan|em imovine, pružanjem usluga i drugih vidova pomoći koji su u skladu sa pozitivnim propisima
učestvuju u realizaciji ciljeva navedenih u Statutu kao i zadataka udruzenja
ČLAN 6.
PRAVA OSNIVAČA
Osnivač ima pravo da:

 • učestvuje u radu svih organa asocijacije i svih manifestacija organizovanih
 • pod okriljem udruženja
 • bira i pravo da bude izabran na rukovodeće dužnosti u asocijaciji
 • na predlaganje mera radi unapredjenja rada asocijacije i razmatranje svih pitanja u vezi sa delatnošću udruženja
 • bude obaveštavan o radu udruzenja
 • dobrovoljno istupi iz asocijacije
 • učestvuje u pitanjima koje se tiču prava I obaveza osnivača

ČLAN 7
OBAVEZE OSNIVAČA
Osnivač ima obavezu da:

 • poštuje Statut asocijacije
 • pruža materijalnu i drugu podrška Udruženju
 • aktivno učestvuje u radu organa u koji je izabran
 • izvršava odluke donete na osnivackoj skupštini

ČLAN 8
ČLANSTVO
Član Udruzenja gradjana „ Asocijacija studenata Sovjetskih i Ruskih fakulteta iz Srbije“ može biti svako lice koje je studiralo na sovjetskom ili ruskom fakultetu i prihvata ciljeve udruženja i Statut.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor.
Članstvo se stice potpisivanjem pristupnice.
Član može istupiti iz Članstva davanjem pismene izjave o istupanju.
Članstvo u Udruzenju prestaje dužom neaktivnošću člana.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština na predlog Upravnog odbora.

ČLAN 9.
PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA
Član ima prava da:

 • ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja gradjana „ Asocijacije studenata Sovjetskih i Ruskih fakulteta iz Srbije“;
 • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruzenja
  gradjana
 • Član je dužan da:
 • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja gradjana;
 • učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruzenja gradjana ;
 • plaća članarinu;
 • obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

ČLAN 10.
ORGANI
Organi Udruženja gradjana „ Asocijacija studenala Sovjetskih i Ruskih fakulteta
iz Srbije“ su Skupština, Upravni odbor i Savetodavni odbor.
ČLAN 11.
SKUPŠTINA
Skupštinu Udruženja gradjana „ Asocijacija studenata Sovjetskih i Ruskih fakulteta iz Srbije“ ćine svi njegovi osnivači.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na pismenu inicijativu najmanje jedne trećine osnivaca.
Skupština:

 • donosi plan i program rada;
 • usvaja Statut, kao i njegove izmene i dopune;
 • razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
 • razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 • bira i razrešava clanove Upravnog odbora.

Skupština   punopravno  odlučuje  ako  je   prisutna   najmanje  jedna   polovina
članstva.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih ćlanova.
Za odluku o izmenama Statuta neophodna je dvotrećinska većina prisutnih članova.
ČLAN 12.
UPRAVNI ODBOR
Upravni  odbor je  izvršni  organ  Udruženja  gradjana ,,Asocijacija  studenata Sovjetskih i Ruskih fakulteta iz Srbije“ koji se stara o sprovodjenu ciljeva udruženja, koji su utvrdjeni ovim Statutom i odlukama Skupštine. Upravni odbor ima do 5 (pet) članova koje bira i opoziva Skupština.
Upravni odbor bira predsednika, zamenika i generalnog sekretara.
Predsednik   Upravnog   odbora  predstavlja  i  zastupa   udruženje   u  pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
Zamenik predsednika i generalni sekretar su ovlašćeni da zastupaju udruženje i potpisuju sva finansijska i novčana dokumenta u ime udruženja a u odsustvu predsednika.
Mandat članova Upravnog odbora je 4 (četiri) godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.
ČLAN 13.
DELOKRUG UPRAVNOG ODBORA
Upravni odbor:

 • rukovodi radom Udruženja gradjana „ Asocijacije studenata Sovjetskih i Ruskih fakulteta iz Srbije“ izmedju dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva;     
 • organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja gradjana;
 • poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 • donosi finansijske odluke;
 • odlučuje o pokretanju  postupka za  izmenel i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje 5 (pet) osnivača Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanja.
 • Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom prisutnih Članova.

ČLAN 14.
SAVETODAVNI ODBOR
Savetodavni odbor ima reprezentativnu funkciju.
U sastav savetodavnog odbora ulaze uvaženi pisci, naučnici, novinari i drugi kulturni poslenici.
Mandat članova Savetodavnog odbora traje 4 (četiri) godine i mogu biti ponovo birani.


ČLAN 15.
JAVNOST RADA
Rad Udruženja gradjana „ Asocijacija studenata Sovjetskih i Ruskih fakulteta iz Srbije“  je javan.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruzenja gradjana, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost.
ČLAN 16.
SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženja gradjana „ Asocijacija studenata Sovjetskih i Ruskih fakulteta iz Srbije“ uspostavlja kontakte i saradjuje sa drugim stručnim, naučnim i sličnim udruženjima i organizacijama kao i sa državnim organima u zemlji i inostranstvu.
Udruženje gradjana „Asocijacija studenata Sovjetskih i Ruskih fakulteta iz Srbije“
 može pristupiti medjunarodnim udruženjima , o čemu odluku donosi
Skupština.
Pristupanje   medjunarodnim    organizacijama   registruje   se   kod   nadležnog
državnog organa u roku od 15 dana, u skladu sa zakonom.

ČLAN 17.

Udruženje gradjana „ Asocijacija studenata Sovjetskih i Ruskih fakulteta iz Srbije“ pribavlja sredstva od članarina, donacija, konkurisanjem projekata državnih organa ili fondacija i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

ČLAN 18.
PRESTANAK RADA
Udruženje gradjana „Asocijacija studenata Sovjetskih i Ruskih fakulteta iz Srbije“ prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva, kao i u drugim slucajevima predvidjenim zakonom.

U slučaju prestanka rada imovina Udruženja gradjana preneće se na proporcionalno na sve osnivače „Asocijacije studenata Sovjetskihi Ruskih fakulteta iz Srbije“.
ČLAN 19.
PEČAT
Udruženje gradjana ima pečat ovalnog oblika na kome piše: „Asocijacija studenata Sovjetskih i Ruskih fakulteta iz Srbije,Beograd“ latinicom na srpskom jeziku.
ČLAN 20.
STUPANJE NA SNAGU STATUTA
Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine Udruženja gradjana „Asocijacija studenata. Sovjetskih i Ruskih fakulteta iz Srbije“ a primenjivaće se od dana upisa u regištar kod nadležnog organa.
Predsednik   skupštine
U Beogradu, 15.Juna 2007

 

 

 

 

 

o nama
studiranje u rusiji
Studiranje na daljinu
Kursevi ruskog jezika
nostrifikacija
dokumenti i materijali
rukovodstvo
međunardna saradnja
izdavačka delatnost
inicijative
kontakti