mapa sajta linkovi aktuelnosti
   
srpski   crnogorski   ruski

U skladu sa odredbom člana 6. i 10. Zakona o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koji se osnivaju za teritoriju SFRJ ('Službeni list SFRJ', br. 42/90) Osnivačka skupština Asocijacije studenata Sovjetskih i Ruskih fakulteta iz Srbije i Crne Gore na sednici održanoj 25.03.2005.godine u Beogradu usvojila je:

ODLUKU O OSNIVANJU

ASOCUACIJE STUDENATA SOVJETSKIH I RUSKIH FAKULTETA IZ SRBIJE I CRNE GORE„

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom osniva se   ,,Asocijacija studenata Sovjetskih i Ruskih fakulteta iz Srbije i Crne Gore,, kao udruženje gradjana

                                                           Član 2.    

“Asocijacija studenata Sovjetskih i Ruskih fakulteta iz Srbije I Crne Gore“ je organizacija po organizacionom obliku udruženje građana i osniva se za teritoriju Srbije i Crne Gore

NAZIV I SEDIŠTE

                                                           Član 3.   

Naziv udruženja je Udruženje gradjana "Asocijacija studenata Sovjetskih  i Ruskih fakulteta iz Srbije i Crne Gore" Skraćeni naziv Udruženja je ASOCSRCG.

Odluku o promeni  naziva udruženja donosi Skupština  na način predvidjen Statutom udruženja.

              Član 4.

Sedište Udruženje gradjana "Asocijacija studenata Sovjetskih i Ruskih fakulteta iz Srbije i Cme Gore" je u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 10 z, lokal 123.


Udruženje gradjana svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Državne zajednice Srbije i Crne Gore.

Odluku o promeni sedišta donosi Skupština na način predvidjen Statutom udruženja.

IMENA I PREZIMENA OSNIVAČA

Član 5.

Osnivaći Udruženja su sledeća lica:

 1. Minovski Boris
 2. Minovski Branka
 3. Radoičić Nela
 4. Joksimović Aleksandar
 5. Pajkovic Petar
 6. Pajkovic Boris
 7. Vuksanovic Nebojsa
 8. Pajkovic Radoslav
 9. Pajkovic Milka
 10. Pupovac Jelena

CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA

Član 6.

Udruženje gradjana "Asocijacija studenata Sovjetskih i Ruskih fakulteta izSrbije I Crne Gore,, osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje gradjana čiji je cilj razvoj bratskih odnosa izmedju naroda Srbije, Crne Gore i Rusije.


Radi dostizanja osnivačkih ciljeva udruženje se bavi razradom I reaizacijom programa usmerenih na afirmaciju nacionalnih kultura, običaja, nauke, obrazovanja i istorijskih tradicija, na principima uzajamne korsiti naroda Rusije, Srbije i Crne Gore.

Član 7.

ZADACI UDRUŽENJA

Asocijacija se osniva radi privlačenja na dobrovoljnoj osnovi intelektualnih, kulturnih, finansijskih i drugih zakonom dozvoljenih resursa u cilju realizacije sledećih zadataka:

1. U oblasti kulture:

-  produbljivanje Rusk, Srpsko Crnogorskth kulturnih odnosa

-  propagiranje i medjusobno upoznavanje sa kulturnim sadržajima na teritoriji

Rusije, Srbije i Crne Gore

 1.  prevodjenje književnih dela, pod uslovom upisa u registar kod nadležnog organa
 2.  izdavanje knjiga i članaka, pod uslovom upisa u registar kod nadležnog organa
 3.  održavanje koncerata, pozorišnih predstava literarnih večeri, filmskih festivala i          drugih kulturnih manifestacija, pod uslovom upisa u registar kod nadležnog     organa
 4. konstituisanje i dodela nagrada, stipendija u oblasti umetnosti i književnosti
 5. zbližavanje kulturnih institucija (biblioteka, muzeja i dr.) i kulturnih poslenika
2. U oblasti obrazovanja:

-   prevodjenje i izdavanje naučne i obrazovne literature (članci, referati, udžbenici...)

- održavanje naučnih konferencija, seminara i dr.

- organizacija naučnih i prosvetnih projekata saradnje izmedju visokoškolskih

ustanova i naučne elite Rusije, Srbije i Crne Gore

- održavanje obrazovnih olimpijada

- popularizacija izučavanja maternjeg jezika jedne države na teritoriji druge strane

 1. konstituisanje premija i stipendija u oblasti obrazovanja
 2. posredovanje oko nostrifikacija diploma
 3. angažovanje u uspostavljanju kontakata diplomaca sa matičnom obrazovnom   ustanovom
 4. razmena studenata
 5. pomoć u vezi sa upisom na fakultete Rusije, Srbije i Crne Gore
3. U oblasti društvenih odnosa
 1. pomoć u očuvanju spomenika i drugih istorijskih mesta koje obeležavaju   zajednicku borbu naroda Rusije, Srbije i Crne Gore

 2. organizovanje susreta i pomoc ratnim veteranima Rusije, Srbije i Crne Gore u   sadejstvu sa udruženjima veterana.

 3. rad na ukrepljenju pravoslavlja i pomoc manastirima na teritoriji Rusije, Srbije i   Crne Gore

- organizacija sportskih priredbi, pod uslovom upisa u registar kod nadležnog  organa

- izdavačka i reklamno-informativna delatnost, pod uslovom upisa u registar kod
  nadležnog organa

LICE OVLAŠĆENO ZA ZASTUPANJE U POSTUPKU UPISA U REGISTAR

 

Član 8.

Osnivačka Skupština imenuje Ivu Sekulić, advokata iz Beograda, Kumanovska br.12, br.lk.N 111875.br.leg.4046, kao lice ovlašćeno za zastupanje Udruženja u postupku upisa u registar.

Član 9.

Ova Odluka ima devet (9) članova i stupa na snagu odmah po potpisivanju, dok u odnosu na treća lica ima dejstvo od upisa Udruženja u registar kod Ministarstva za Ijudska i  manjinska prava Srbije i Crne Gore.

odluka

Predsednik osnivačke Skpštine

U Beogradu, dana 25.marta 2005.

 

 
o nama
studiranje u rusiji
Studiranje na daljinu
Kursevi ruskog jezika
nostrifikacija
dokumenti i materijali
rukovodstvo
međunardna saradnja
izdavačka delatnost
inicijative
kontakti